رقابت شديد كشورهايي كه قادر به توليد با هزينه هاي پايين هستند، مشكلات زيادي براي بسياري از صنايع فراهم آورده است. توليدكنندگان صنايع براي ماندن در صحنه رقابت، بايد راهكارهايي براي تطبيق خود با تغييرات بيابند. سازمانها امروز از حالت وظيفه اي خارج شده‌اند و به صورت مشارکتي درآمده‌اند. امروز در بازاريابي با مفهوم زير صفر روبرو هستيم. يعني زمان خريد‌، زمان ستاد براي توليد کالاي سفارش داده شده، بازخورد مشتري به عرضه کننده کالا و همه موارد ديگر از اين دست، بايد به سمت صفر ميل کنند. ترکيب اين عوامل است که مزيت نسبي کشور را تشکيل مي دهد.

استراتژی های بازاریابی به معنای کنکاش وپویش در راستای یافتن بازارهای مناسب از ابعاد گوناگون، چه از نظر اقتصادی و اجتماعی و چه از نظر فرهنگی و حقوقی و بستر سازی مداوم به منظور اعلام موجودیت وحفظ موقعیت حاصله می باشد.

استراتژی های رقابتی

اولين تهديدهاي رقابت خودمان هستيم. زماني که در اوج هستيم، از خود غافليم و در نتيجه خودمان را نمي‌بينيم.

با بيان اين نکته که جامعه ما در حال گذار از جامعه غير رقابتي به جامعه نيمه رقابتي و سرانجام رقابتي است به تشريح 8 نوع استراتژي رقابتي پرداخت. اين 8 استراتژي عبارتند از:

1.    استراتژي بازاريابي يکپارچه (Integration Marketing)

 

بازاريابي يکپارچه عبارت است از ادغام، هم افزايي، همياري مجموعه عوامل ابزاري و رفتاري پراکنده در بازاريابي براي دستيابي به نتايج بيشتر و بهتر.

عوامل موثر در بازاريابي يکپارچه عبارتند از:

_ مديريت تعاملي

_ سيستم ارتباطات و اطلاعات

_ همبستگي در درون سازمان

 

2. استراتژي بازاريابي شبکه‌اي (network Marketing)

بازاريابي شبکه‌اي عبارت است از شناخت، ايجاد، عضويت و تقويت انواع شبکه‌ها براي استفاده از انواع مزيتهاي خود به منظور گسترش فرصتها، پاسخگويي به انتظارات و بهبود دستاوردها.

عوامل موثر اين استراتژي عبارتند از:

_ مديريت شبکه

_ همکاري و سازگاري

_ هماهنگي گروهي

_ فرهنگ شبکه

 

3-استراتژي بازاريابي گذار (Transition Marketing)

بازاريابي گذار، مديريت تغيير و تحول براي گذار از بازاريابي جاري و موجود به بازاريابي آينده و مطلوب جهت ماندگاري در صحنه رقابت تعريف مي شود.

عوامل زير بر استراتژي بازاريابي گذار موثر هستند:

 

آشنايي با مديريت تحول

آشنايي با مميزي

4. استراتژي بازاريابي اکتشافي (Exploration Marketing)

استراتژي بازاريابي اکتشافي عبارت است از تلاش و کنکاش براي کشف، ايجاد و عرضه ارزش از طريق ارتباط با بازار و مشتريان، شناخت تقاضاي پنهان و ارزش از ديد مشتريان.

عوامل موثر استراتژي بازاريابي اکتشافي:

_ مديريت ارتباط با مشتري

_ مديريت تحقيق و توسعه

_ شم و شهود

_ تصورات و خيال پردازي

_ ايده زايي

 

5. استراتژي بازاريابي احيائي (Regeneration Marketing)

بازاريابي احيائي اصلاح و احياي فرايندها

 

6. استراتژي بازاريابي سرآمد (Excellence Marketing)

بازاريابي سرآمد عبارت است از دستيابي به کمال بهره‌وري بازاريابي از طريق بازاريابي انسان مدار و بازاريابي همگاني جهت دستيابي به شايستگيهاي جهاني.

 

 

استراتژي هاي بازاريابي سرآمد عبارتند از:

_ استراتژي انسان مدار

_ استراتژي همگاني

_ استراتژي ثمربخش

_ استراتژي بي‌نظير

7. استراتژي بازاريابي بدون مرز (Non-Border Marketing)

بازاريابي بدون مرز انجام فعاليتهاي بازاريابي با حذف مرزهاي زمان، مکان، محصول و بازار و بازاريابي جهاني را دربرمي گيرد.

استراتژي هاي بازاريابي بدون مرز عبارتند از:

_ استراتژي بازاريابي صادرات

_ استراتژي بازاريابي بين المللي

_ استراتژي بازاريابي بومي- جهاني

_ استراتژي بازاريابي جهاني

8. استراتژي بازاريابي ابراز شده (Tailored Marketing)

بازاريابي ابراز شده هم عبارت است از حساس بودن در آمادگي و واکنش سريع. استراتژي هاي بازاريابي ابراز شده به شرح زير است:

_ استراتژي بازاريابي معکوس

_ استراتژي بازاريابي بلادرنگ

دسته بندی : دیجیتال مارکتینگ